กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเข้าสู่ระบบ.
Please fill your identification number, tax identification here to verify access.
หรือ
กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าสู่ระบบ
Please fill your shareholder registration number here to verify access.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ ปตท.ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม.”
At 2021 Annual General Meeting of Shareholders, PTT may collect, use or disclose your personal data under the lawful basis for holding the general meeting and the attendees register of shareholders including the related organizing of such meetings for example; to register the attendees of the meetings.